Позитивна очекивања привредника – Бизнис барометар, септембар 2021.

 

У септембру 2021. године је реализован 45. круг истраживања Испитивање пословне климе у АП Војводини, у коме је учествовао 201 привредни субјекат из различитих сектора. Главни налази истраживања показују позитивна очекивања привредника у свим испитиваним сегментима: укупно пословање, сарадња са страним клијентима, продајне цене и број запослених.

Фокус овог истраживања био је на сарадњи јединица локалне самоуправе са привредом. Резултати истраживања показују да је готово половина испитаника упозната са мерама подршке и услугама које јединице локалне самоуправе (ЈЛС) нуде привреди. Информације о постојећим мерама подршке испитаници углавном добијају преко интернет странице локалне самоуправе (61,5%) и локалних медија (47,9%).

У последње три године, свега 13,9% испитаника је користило неке од мера подршке које нуде ЈЛС. Испитаници су у највећем броју користили субвенције за набавку машина и опреме (50,0%) и финансијску подршку за стручну праксу / самозапошљавање / запошљавање / предузетништво (32,1%). Од испитаника који су користили неке од мера подршке, више од половине (57,2%) је задовољно ефектима коришћених мера подршке.

Испитаници истичу да је највећа препрека већем коришћењу мера подршке које нуде ЈЛС недовољна обавештеност привредника о постојећим мерама подршке (48,0%), неподударање намене средстава са њиховим стварним потребама (29,7%), као и недовољан износ средстава помоћи (21,8%).

Септембарско издање Бизнис барометра можете преузети овде.