Регистрација предузећа

Регистрација свих типова друштава је у надлежности Агенције за привредне регистре (АПР). За поступак регистрације су у просеку потребна три дана, што је ефикасно у односу на Европу и Централну Азију, са просеком од 32 дана.

За регистрацију оснивања привредног субјекта (привредног друштва) потребно је приложити:

- јединствену регистрациону пријаву (ЈРППС)

- прописану документацију (у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији) и

- доказ о уплати накнаде за оснивање прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Поступак оснивања привредних субјеката (привредних друштава) се спроводи преко једношалтерског система регистрације који омогућава да привредни субјекти који се региструју у АПР-у, са одлуком о оснивању, истовремено добију:

- регистарски/матични број који додељује Републички завод за статистику,

- порески идентификациони број (ПИБ) који додељује Пореска управа – Централа,

- пријаву за ПДВ,

- oбразац М-А тј. ПОТВРДУ О ПОДНЕТОЈ ПРИЈАВИ на обавезно социјално осигурање оснивача који је истовремено регистрован и као заступник привредног друштва.

Све остале информације и инструкције у вези са оснивањем привредних друштава можете пронаћи на сајту Агенције за привредне регистре Републике Србије (АПР).