Подстицаји

Пореске олакшице

Ослобађање од плаћања пореза на добит у периоду од 10 година

За инвестиције вредности преко једне милијарде динара и отварање најмање 100 нових радних места у истом периоду улагања, Законом је предвиђено ослобађење од плаћања пореза на добит правних лица у периоду од десет година сразмерно том улагању. Порески подстицај се примењује по испуњењу ових услова, од прве године у којој је остварена добит.

Пренос губитака

Порески закон Србије дозвољава пренос губитака наведених у пореској пријави у наредни обрачунски период у периоду до 5 година.

Умањење до 50% годишњег пореза на доходак.

Основица годишњег пореза на доходак грађана је опорезиви доходак, који чини разлику између дохотка за опорезевање и личних одбитака, који не могу бити већи од 50% дохотка за опорезивање.

Порез на зараде у Србији је 10%.

Неопорезиви део зараде је РСД 18.300 месечно, за запосленог који ради пуно радно време.

Порез на зараде се не обрачунава за следеће категорије:

 1. накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају (за долазак на посао и повратак са посла)до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза, а највише до 3.988 динара месечно
 2. дневнице за службено путовање у земљи - до 2.394 динара по основу целе дневнице
 3. дневнице за службено путовање у иностранство - до износа прописаног од стране надлежног државног органа, а највишедо 50 евра дневно
 4. накнаде трошкова смештаја на службеном путовању, према приложеном рачуну
 5. накнаде превоза на службеном путовању, према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону и другим прописима, одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у друге службене сврхе - до износа 30% цене једног литра супер бензина, а највише до 6.980 динара месечно
 6. солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице - до 39.881 динара
 7. поклони деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића- до 9.970 динара
 8. јубиларне награде запосленима, у складу са законом који уређује рад - до 19.939 динара годишње
 9. новчане помоћи која служи за лечење запосленог у земљи или иностранству, у висини стварних трошкова лечења, документовано рачунима здравствене установе која је лечење извршила, као и документовани трошкови превоза и смештаја за потребе лечења тог лица
 10. сопствених акција, опција на сопствене акције или сопствених удела послодавца или акција, опција на акције или удела са послодавцем повезаног лица (у даљем тексту: сопствене акције) које запослени стекне без накнаде или по повлашћеној цени од послодавца
 11. солидарне помоћи за случај рођења детета до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, по новорођеном детету.

Олакшице за запошљавање

Послодавац - правно лице, предузетник, предузетник паушалац или предузетник пољопривредник, који запосли ново лице има право на повраћај дела плаћеног пореза на зараду и дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослено лице, за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2021. године.

Новозапосленим лицем сматра се лице са којим је послодавац закључио уговор о раду, а које је претходно било пријављено као незапослено код Националне службе за запошљавање без прекида 6 месеци,а приправник 3 месеца.

Пореску олакшицу може остварити послодавац ако се заснивањем радног односа са новозапосленим лицем повећа број запослених код послодавца у односу на број запослених на дан 31. марта 2014. године.

Послодавац има право на повраћај дела плаћеног пореза у следећим случајевима:

Од 1 до 9 запослених
65%
Од 10 do 99 запослених
70%
Преко 100 запослених
75%

ОЛАКШИЦЕ ЗА МИКРО И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, КАО И ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Послодавац - правно лице које се, у смислу закона којим се уређује рачуноводство, разврстава у микро и мала правна лица, као и предузетник, предузетник паушалац или предузетник пољопривредник, који заснује радни однос са најмање два нова лица, има право на повраћај 75% плаћеног пореза и доприноса на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно са 31. децембром 2021. године. Новозапосленим лицем сматра се лице са којим је послодавац закључио уговор о раду, а које је претходно било пријављено као незапослено код Националне службе за запошљавање без прекида 6 месеци, док је за приправнике овај услов 3 месеца.

Олакшице за почетнике у пословању

Почетници у пословању могу бити ослобођени плаћања пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање у трајању од годину дана, и ову олакшицу може да користи послодавац - новоосновано привредно друштво, новоосновани предузетник и новоосновани предузетник пољопривредник, који је уписан у регистар надлежног органа, односно организације.

Ослобођење се остварује по основу зараде оснивача који су запослени у том привредном друштву, односно по основу личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника, и то за зараде чији месечни износ појединачно за свако лице у периоду коришћења ослобођења није виши од 37.000 динара.

Ослобађање остварују новооснована привредна друштва и предузетници који су основани, односно регистровани, закључно са 31. децембром 2020.године.

Физичка лица за која се користи ослобођење морају претходно бити пријављени код Националне службе за запошљавање као незапослени најмање 6 месеци или да су у периоду од 12 месеци пре дана оснивања, односно регистровања стекли средње, више или високо образовање, у складу са законом.

Ослобођење од плаћања дела пореза и доприноса за пио по основу зарада квалификованиh новозапослених лица

Ова олакшица се односи на запошљавање лица која су у претходној години била незапослена или ангажована као паушалци и примењује се у периоду од 3 године, и то:

• у 2020. послодавац се ослобађа плаћања 70% пореза и 100% доприноса за ПИО

• у 2021. години 65% пореза и 95% доприноса за ПИО и

• у 2022. години 60% пореза и 85% доприноса за ПИО.

Олакшице за иновациона предузећа

Послодавац - новоосновано привредно друштво које обавља иновациону делатност у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, може да оствари право на ослобођење од плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде оснивача који су запослени у том новооснованом привредном друштву.

Нова олакшица почиње да се примењује од 01.03.2020. и оснивач мора да има најмање 5% акција или удела у привредном друштву и не сме да буде повезан ни са једним правним лицем. Пореско ослобођење може да се оствари по основу бруто зараде оснивача до 150.000 РСД месечно, у периоду од 3 године од дана оснивања. Олакшица се примењује само на зараде оснивача запослених у новом предузећу и не примењује се на зараде осталих запослених.

Подстицај за запошљавање новонастањених лица

Основица пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање, за новонастањена лица, може се умањити за 70%. Умањење се остварује на период од 5 година, за радна места за које се тражи посебно стручно образовање и за којим постоји потреба која се не може лако задовољити на домаћем тржишту рада, за новонастањеног обвезника за зараду коју остварује по основу радног односа на неодређено време са квалификованим послодавцем. Послодавац не може бити повезан са послодавцемо код кога је новонастањени обвезник претходно био запослен.

Новонастањеним обвезником сматра се обвезник који:

1) у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, није претежно боравио на територији Србије – додатни захтев да је месечна зарада већа од 217.656 динара;

2) у моменту закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем има мање од 40 година живота, а који је у периоду од 12 месеци који претходе закључењу уговора о раду са квалификованим послодавцем претежно боравио ван територије Републике ради даљег школовања, односно стручног усавршавања – додатни захтев да је месечна зарада већа од 145.104 динара.

Ова одредба ће се примењивати од 01.03.2020.

***Послодавац, који по основу заснивања радног односа са одређеним лицем, користи неко од наведених пореских ослобођења и ослобођења која се тичу доприноса за обавезно социјално осигурање, нема право да за то лице оствари друге олакшице, укључујући и коришћење субвенција за запошљавање и самозапошљавање.

Финансијски подстицаји

Субвенције Републике Србије - Развојна агенција Србије

Државне субвенције могу бити додељене за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору као и за пројекте услуга сервисних центара и подршке пословним операцијама, а које представљају услуге које се пружају путем информационо-комуникационих технологија превасходно корисницима ван територије Републике Србије (Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја за привлачење директних улагања („Службени гласник РС“ бр 01/19)), и у области производње прехрамбених производа које подразумевају прераду производа пољопривреде, шумарства и рибарства ради добијања хране за људе или животиње, а укључена је и производња различтиих међуфазних производа.(Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја за привлачење директних улагања у области производње прехрамбених производа („Службени гласник РС“ бр 01/19))

Средства се додељују за оправдане трошкове улагања за:

 1. Бруто зараде за нове запослене у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености код корисника средстава подстицаја
 2. Улагања у материјална и нематеријална средства која ће бити реализована у периоду трајања инвестиционог пројекта (од дана подношења пријаве за доделу средстава подстицаја до дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта).

Субвенције АП Војводине - Развојна агенција Војводине

И покрајинске субвенције додељују се у оквиру истих сектора као и републичке.

Постоје две врсте покрајнских подстицаја:

 • Субвенционисање нових радних места • 10 - 100 нових запослених • 3,000 - 5.000 евра по раднику
 • Суфинансирање нове опреме • до 50% укупне вредности опреме

Подстицаји за запошљавање Националне службе за запошљавање

Национална служба за запошљавање издаје дозволе за различите програме у виду подршке при запошљавању.

1. Самозапошљавање

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција се додељује једнократно у износу од 250.000 - 270.000 РСД ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико оснивач у њему заснује радни однос.

Реализација програма се прати 12 месеци.

2. Нова запошљавања

Национална служба за запошљавање даје грантове за различите шеме подршке запошљавању.

Укупна сума субвенције за отварање нових радних места одобрава се послодавцима у приватном сектору који запошљава следец́е категорије незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање:

• младе људе испод 30 година старости

• особе старије од 50 година

• незапослени због вишка запослених

• припадници ромске националности

• особе са инвалидитетом

• радно способни корисници новчане социјалне помоћи

• дугорочно незапослени

• жртве породичног насиља

Ниво субвенција зависи од нивоа развијености општине у којој је послодавац регистрован или где послодавац има организациону јединицу и од категорије лица која се запошљавају, а може да варира од 200.000 до 300.000 РСД.

3. Програм стицања практичних знања

Програм стицања практичних зњања подразумева стицање практичних знања и вештина незапосленог обављањем конкретних послова код послодавца који припада приватном сектору.

У програм се могу укључити лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих, лица из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на евиденцији НСЗ дуже од 18 месеци, са најмање средњим нивоом квалификација.

Програм подразумева процес учења у циљу стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 3 месеца, у складу са достављеним програмом послодавца, а реализује се кроз:

1. заснивање радног односа на одређено време - послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укључено лице у трајању од 3 месеца и има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);

2. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма) - послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укључено лице у трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно укупно 6 месеци; послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека финансирања (укупно 12 месеци).

Национална служба рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 31.000 РСД (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 3 или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).

4.. Програм за приправнике

Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору.

- Програм приправника за незапослене са средњим нивоом квалификација

Прогам подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечена одговарајућа квалификација, ради обављања приправничког стажа,односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предивиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

По овом програму Национална служба рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 31.000 РСД (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 6 месеци.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм приправника укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко десет има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

- Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација

Програм подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечен висок ниво квалификације, ради обављања приправничког стажа,односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предивиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

Послодавцу током реализације програма приправника Национална служба за запошљавање рефундира на месечном нивоу нето зараду лица у износу од 35.000,00 РСД и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање у трајању до 9 или до 12 месеци.

5. Финансирање програма обуке

- Обуке на захтев послодавца

Програм подразумева учешће у финансирању програма обуке незапосленог ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање нема лица са потребним зњањима и вештинама.

Национална служба за запошљавање учествује у финансирању програма обуке до 120.000 РСД.

Програм обуке може трајати до 480 часова ( у зависности од степена сложености послова и др. елемената од значаја за трајање обуке).

Послодавац је у обавези да заснује радни однос са најмање 50% лица која су са успехом завршила обуку.

- Обука за потребе послодавца за запосленог

Програм обуке за потребе послодавца за запосленог спроводи се ради стицања додатних знања и вештина запосленог у циљу унапређења компетенција,стицања недостајућих знања, способности и вештина.

Национална служба за запошљавање учествује у финансирању трошкова обуке ради посебног усавршавања највише до 100.000 РСД по полазнику.

Обуку може да спроведе јавно признати организатор активности образовања одраслих, односно лиценцирани извођач обуке.