Грађевинске процедуре

По пријему захтева инвеститора

консолидовани грађевински поступци се спроводе у следећим фазама:

  1. издавање локацијских услова за катастарске парцеле погодне за градњу - од дана добијања свих посебних услова, дозвола и других докумената -> најкасније у року од 5 радних дана
  2. издавање грађевинске дозволе - од дана подношења захтева -> најкасније у року од 5 радних дана

Након пријема пријаве:

На основу регистрације грађевинских радова, издавање потврде за пријем пријаве, без одлагања, под условом да је предата комплетна документација.

  • грађевинских радова за добијање дозволе -> 5 радних дана
  • Након тога, подношење захтева за инфраструктурне инсталације -> 3 радна дана

Издавање употребне дозволе, по пријему подношење захтева -> најкасније у року од 5 радних дана

Издавање коначног одобрења по подношењу захтева -> најкасније у року од 5 радних дана

Укупно: 28 радних дана