Пореска управа одложиће плаћање аконтације пореза, а померени и рокови за подношење финансијских извештаја

 

Пореска управа ће 4. маја одложити плаћање аконтације пореза на добит правних лица и аконтације пореза и доприноса на приход од самосталне делатности за оне привредне субјекте који су се определили и испуњавају услове за коришћење фискалних погодности и директних давања, а које је недавно омогућила влада са циљем смањења економских последица епидемије корона вируса на привреду.

Како се наводи на њеном сајту, Пореска управа ће по завршетку овог месеца, односно након подношења пореских пријава (ППП ПД) за запослене, као и аутоматским путем за пореске обвезнике који немају запослене раднике, направити списак фирми које ће бити проверене да ли испуњавају услове за коришћење погодности.

Привредним субјектима који испуњавају услове из владине уредбе биће извршена уплата директних давања, као и одлагање доспелости аконтација пореза на добит, односно пореза и доприноса на приход од обављања самосталне делатности". У овом тренутку, аконтације за март су прокњижене на картици пореских обвезника, али ће одлагање њихове доспелости бити евидентирано у пореском рачуноводству 4. маја.

"Доспелост аконтација пореза на добит правних лица за март, април, и мај месец ове године одлаже се до предаје коначне пореске пријаве за порез на добит правних лица за 2020. годину, односно за обвезнике са пословном годином различитом од календарске године за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, за аконтације пореза на добит које доспевају за плаћање 15. априла, 15. маја и 15. јуна ове године до предаје коначне пореске пријаве пореза на добит правних лица за одговарајући порески период".

Такође, аконтација пореза на приходе од самосталне делатности за март, април и мај, одлаже се до предаје коначне пореске пријаве за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности за 2020. годину.

Пореска управа обавештава да је Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору, између осталог, прописано одлагање плаћање одређених јавних прихода који доспевају за плаћање у периоду од 1. априла до 30. јуна, а у неким случајевима до 31. јула 2020. године.

Померају се и рокови за достављање финансијксих извештаја

На сајту Министарства финансија налази се Уредба о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, бр. 57/2020).

У овој Уредби наводи се да се рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима помера на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

Рок за предају годишњих извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено Законом о тржишту капитала, односно Законом о инвестиционим фондовима или Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, помера се на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

Целу уредбу погледајте овде.