Економско огледало, децембар 2019.

 

Подаци из децембарског издања Економског огледала показују да је бруто домаћи производ Србије по становнику у 2018. години износио 6.137 евра, што представља повећање у односу на 2017. годину. Јавни дуг Србије је у октобру 2019. године непромењен у односу на претходних месец и износио је 52,0%.

У Војводини су током октобра 2019. године индекс укупне индустријске производње и вредност спољнотрговинске размене већи у односу на претходни месец.

Тржиште рада Војводине карактерише смањење броја незапослених лица у октобру 2019. године (100.353) у односу на октобар 2018. године (115.310). Просечна нето зарада у Војводини је у октобру 2019. године виша у односу на претходни месец и износила је 52.512 динара.

Економско огледало је месечна публикација Развојне агенције Војводине, у којој Сектор за стратешка истраживања, иновације и развојну економску политику приказује званичне податке о кретању изабраних макроекономских индикатора (јавни дуг, инфлација, индустријска производња, спољна трговина, запосленост, незапосленост и зараде) у Републици Србији и АП Војводини.

Децембарско издање Економског огледала можете преузети овде.