Донете још две уредбе за пољопривреднике и једна за лакши приступ кредитима преко банака

 

Влада Србије усвојила је још три уредбе којима је заокружила Програм економских мера за подршку привреди. Реч је о Уредби о утврђивању гарантне шеме као мере подршке привреди за ублажавање последица пандемије КОВИД-19, Уредби о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима, као и Уредби о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита.

Уредба о утврђивању гарантне шеме као мера подрске привреди за ублажавање последица пандемије болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КоВ-2

Кредити су намењени за финансирање ликвидности и обртних средстава и кроз гарантну шему су обезбеђене гаранције од стране Републике Србије за одобравање кредита у укупном износу од 2 милијарде евра.

Кредити из гарантне шеме одобраваће се малим и средњим предузећима, предузетницима и регистрованим пољопривредним газдинствима. Кредити ће се одобравати на рок до 36 месеци што укључује и грејс период од 9 до 12 месеци. Привредници могу да добију кредит до износа четвртине свог годишњег прихода за 2019. годину, а максимално 3 милиона евра. Кредити се могу користити у динарима или еврима, уз каматне стопе које износе 1м Белибор + 2,5% за кредит у динарима, односно 3м Еурибор + 3,0% за кредит у еврима.

Целу Уредбу можете погледати овде.

Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима

Право на исплату новчане помоћи у складу са овом Уредбом има носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу.

Неопходно је и да подносилац захтева у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, или да је власник животиње (краве, овце или козе) која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња. Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих кошнице пчела, били они носиоци или чланови пољопривредног газдинства, под условом да имају 70 или више година старости у 2020. години.

Висина једнократне помоћ у апсолутном новчаном износу одређује се по јединици уписане површине, односно по грлу стоке или броју кошница и то:

– 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;

– 3000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;

– 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;

– 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.

За реализацију ове уредбе утврђена су средства од 1.150.000.000 динара.

Исплату новчане помоћи пољопривредним газдинствима врши Министарство финансија – Управа за трезор, на основу података из евиденција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Регистра пољопривредних газдинстава и Ветериранрске базе. Исплата се врши директно на наменски рачун пријављен у Регистру пољопривредних газднистава, те није неопходно подносити захтев.

Целу Уредбу можете погледати овде.

Уредба о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита

Ова Уредба омогућава олакшан приступ кредитима кроз субвенционисање дела камате за:

– развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овом уредбом;

– развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;

– инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;

– набавку хране за животиње;

– инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи;

– ликвидност.

Физичко лице и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара, док правно лице кредитну подршку остварује под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара. Износ кредита за ликвидност је до 3.000.000 динара.

Средства за спровођење ове уредбе утврђена су у укупном износу 1.450.000.000 динара.

Целу Уредбу можете погледати овде.