НБС: Нови мораторијум на обавезе у отплати кредита

 

Извршни одбор Народне банке Србије усвојио је 27. јула прописе којима омогућава дужницима банака и давалаца финансијског лизинга да додатно одложе обавезе по основу кредита, кредитних производа и лизинга.

У складу са новим прописима, дужницима је омогућен још један застој у отплати обавеза према банкама/даваоцима финансијског лизинга које доспевају у периоду од 1. августа 2020. године закључно са 30. септембром 2020. године, као и застој у отплати обавеза које су доспеле у јулу ове године, а дужник их није измирио.

Мораторијум се примењује на обавезе по основу кредита и кредитних производа банака, попут минуса и кредитних картица, као и других банкарских производа попут обавеза по основу инструмената заштите од каматног ризика који су повезани са кредитима и/или кредитним производима, банкарских гаранција.

Мораторијум се не примењује на обавезе за услуге платног промета, као што су провизија за извршење трансакција, накнада за одржавање рачуна, као ни на инвестиционе услуге, брокерско-дилерске послове, услуге у вези са сефовима и сл.

Банке/даваоци финансијског лизинга су дужни да физичким лицима, пољопривредницима, предузетницима и привредним друштвима до 31. јула 2020. године понуде застој у отплати обавеза (мораторијум).

Обавештење о понуди банке/даваоца финансијског лизинга биће објављено на њиховим интернет страницама, а садржи информације о почетку примене и периоду трајања мораторијума, обрачуну камате, начину отплате обавеза по престанку мораторијума, могућим алтернативним начинима отплате обавеза, као и репрезентативни пример износа обавезе пре и након престанка мораторијума. Уколико дужник у року од десет дана од дана објављивања обавештења о понуди, ту понуду не одбије, сматраће се да је понуду прихватио.

Дужник може да одбије понуду о мораторијуму електронским путем, путем редовне поште, путем телефона или у пословним просторијама банке/даваоца финансијског лизинга, и то у року од десет дана од дана објављивања обавештења о понуди, али и да одустане од примене мораторијума током његовог трајања, захтевајући то од банке на претходно описан начин или уплатом у целини доспеле, а неизмирене обавезе . За време мораторијума, банка/давалац финансијског лизинга не обрачунава редовну (уговорену) камату на обавезе које доспевају током трајања мораторијума.

Банка обрачунава редовну камату на недоспео дуг а износ редовне камате одговара износу те камате у плану отплате који је важио пре ступања на снагу ове одлуке. Ако је дужник привредно друштво, банка/давалац финансијског лизинга може редовну камату да обрачунава и на износе главнице дуга који доспевају током трајања мораторијума. Када је у питању затезна камата, банка/давалац финансијског лизинга је неће обрачунавати на неизмирено потраживање које је доспело за време трајања мораторијума.

Поред наведеног, неће се покретати поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према дужнику, односно неће се предузимати друге правне радње у циљу наплате ових потраживања. По престанку мораторијума, банка/давалац финансијског лизинга ће обрачунату редовну камату равномерно распоредити на период отплате (без приписивања главници дуга), при чему се период отплате продужава за период трајања мораторијума.

Затезна камата обрачуната у току периода мораторијума на потраживања доспела пре почетка примене мораторијума равномерно ће бити распоређена на период отплате (без приписивања главници дуга). Банка/давалац финансијског лизинга ће у складу са претходно наведеним начином обрачуна камате сачинити нови план отплате продужен за период трајања мораторијума и доставити дужнику путем електронске или редовне поште, без додатних трошкова за дужника.

План отплате мора бити сачињен на начин којим се обезбеђује потпуна информисаност дужника о свим елементима обавеза и начина њиховог измиривања. Приликом достављања плана отплате банка/давалац финансијског лизинга мора дужнику јасно да предочи и друге могуће начине отплате, као и рок у коме дужник може захтевати другачији начин отплате по престанку мораторијума.

Након достављања плана отплате, дужник може, у року од седам дана, од банке/даваоца финансијског лизинга захтевати да уместо тако дефинисаног начина отплате, по престанку мораторијума: измири све обавезе које су биле обухваћене мораторијумом (све ануитете из периода мораторијума - главницу и редовну камату) или да измири све обавезе по основу редовне камате која се обрачунавала за време трајања мораторијума, уз продужење рока отплате кредита за период трајања мораторијума.

Током трајања мораторијума на обавезе по основу кредитних картица и дозвољеног прекорачења по текућем рачуну банка обрачунава редовну (уговорену) камату на искоришћени износ, док се важење дозвољеног прекорачења по рачуну, односно кредитне картице продужава се за период трајања мораторијума.

Ступањем на снагу Одлуке о привременим мерама за банке 28. јула 2020. године банка ће по свим трајним налозима обуставити исплате обавеза дужника које су обухваћене мораторијумом (деактивираће трајне налоге), како би код дужника који намеравају да прихвате мораторијум, а којима јулска рата доспева почев од тог дана - и та рата могла бити обухваћена мораторијумом.

Дужници који намеравају да одбију мораторијум немају никаквог разлога за забринутост јер је банка дужна, када је корисник у прописаном року до 10. августа обавести да одбија понуду - да наплати обавезе доспеле након ступања на снагу Одлуке у износу који би био наплаћен да није обуставила исплате по трајним налозима (без било каквог додатног обрачуна камате), као и да активира трајни налог. Такође, ако се дужници накнадно определе да одбију мораторијум и након 10. августа, моћи ће да одустану од мораторијума без било каквих последица, тј. биће у истој ситуацији као да су банку на време обавестили да не прихватају мораторијум, објашњава се у саопштењу.

Исти принцип важи и за дужнике банака/давалаца лизинга који своје обавезе измирују путем административне забране - послодавци, односно Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање такође треба да од 28. јула 2020. године обуставе пренос средстава на кредитне партије дужника све док их банка/давалац лизинга не обавести да је дужник одбио мораторијум.

Из НБС истичу да принцип који је успостављен - обустава свих административних забрана почев од 28. јула 2020. године, док се не утврди ко одбија мораторијум, не спречава послодавце да анкетирају своје запослене, и да изврше пренос средстава по основу административне забране на партије оних запослених који су их обавестили да ће мораторијум одбити. Када је реч о дужницима који прихватају мораторијум, а послодавац или Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање ипак изврше пренос средстава по основу административне забране - банка/давалац лизинга су у обавези да дужнику у најкраћем могућем року омогуће располагање тим средствима, исплату тих средстава или пренос средстава на рачун дужника код друге банке.

Извор: Народна банка Србије