Државне економске мере за смањивање негативних ефеката на привреду проузрокованих пандемијом вируса корона

 

Пакет економских мера државе за циљ има да се очува запосленост у току ванредног стања и помогне привредним субјектима којима је отежано пословање.

Министар финансија Синиша Мали је рекао да се пакет састоји од девет мера са процењеним ефектом у висини од 608,3 милијарде динара, односно 5,1 млрд ЕУР, што је 11% овогодишњег бруто домаћег производа (БДП) Србије, а најавио је и директну помоћ свим пунолетним грађанима Србије од по 100 ЕУР у динарској противвредности.

Од тих девет, три су мере пореске политике, по две су директна помоћ приватном сектору и мере за очување ликвидности привреде, а као остале мере наводи се мораторијум дивиденди до краја године и фискални стимуланс - односно директна помоћ свим пунолетним грађанима.

Мере важе само за оне који су отпустили мање од 10% радника, не рачунајући запослене на уговор којима је уговорни однос истекао па није продужен, као и за оне који су привремено прекинули пословање после 15. марта.

Први сет мера претпоставља у највећем делу одлагање плаћања доспелих пореских обавеза, уз каснију отплату на рате, најраније од почетка 2021. године:

- Одлагање плаћања пореза на зараде и доприносе за приватни сектор. Ова мера се односи и на одлагање плаћања пореза на приход од самосталних делатности свих предузетника. Они који се определе да користе ову меру могу да користе одлагање плаћања трошкова пореза и доприноса на зараде до почетка 2021. године, а након тога се оставља могућност даљег одлагања плаћања ових трошкова најдуже до 24 месеца без обавезе плаћања камате на захтев пореског обвезника. Основни услови за примену ове мере су идентични за све послодавце.

- Одлаже се плаћање аконтација пореза на добит у другом кварталу 2020. Основни услови за примену ове мере су идентични за све обвезнике пореза на добит без обзира на њихову економску снагу.

- Ослобађање од обавезе плаћања ПДВ-а давалаца донација који своје производе, односно производе чијим прометом се баве, донирају установама које су непосредно укључене у активности које имају за циљ спречавање ширења и лечење грађана од болести ковид-19.

Други сет мера односи се на директна давања предузећима, исплату помоћи у висини минималне зараде за предузетнике, микро, мала и средња предузећа, односно субвенције 50% минималне зараде великим предузећима, чији запослени су послати на принудни одмор, због смањеног обима пословања или потпуне обуставе рада. Очекује се да ова мера крене од маја.

Директна помоћ предузетницима који се паушално опорезују и који плаћају порез на стварни приход, микро, малим и средњим предузећима у приватном сектору - уплата помоћи у висини минималца (за време трајања ванредног стања), и за велика предузећа уплата помоћи у висини 50% минималца за запослене којима је решењем утврђен престанак рада.

Код овог сета мера је направљена разлика у начину примене по основу економске снаге обвезника. У складу са тим, предузетницима, микро, малим и средњим правним лицима је дата економска помоћ у висини нето минималне зараде за свако лице које код њих има статус запосленог.

Трећи сет мера усмерен је на очување ликвидности привредних субјеката у условима економске кризе очекиване током и по окончању ванредне ситуације проузроковане пандемијом ковид-19 вируса.

Овим програмом Влада Србије жели да минимизира спољне утицаје, као што су пад тражње и прекид ланаца снабдевања, и њихове последице, као што су смањење запослености и неликвидност, на пословање српске привреде. У оквиру њега предвиђени су:

1. Програм за доделу кредита за одржавање ликвидности и обртних средстава за компаније из сегмента предузетника, микро, малих и средњих привредних субјеката, пољопривредних газдинстава и задруга који су регистровани у релевантном регистру преко Фонда за развој Републике Србије.

2. Гарантне шеме за подршку привреди у условима Цовид-19 кризе за кредите за одржавање ликвидности и обртних средстава за компаније из сегмента предузетника, микро, малих и средњих привредних субјеката, као и пољопривредних газдинстава преко комерцијалних банака које послују у Републици Србији.

Укупна вредност програма предвиђених овом мером износи 264 милијарде динара (око 2,2 млрд ЕУР).

Четврти сет мера односи се на уплату директне помоћи у износу од 100 ЕУР у динарској противвредности свим пунолетним грађанима Србије.

Мере које је Влада усвојила и које су у процедури

Ограничена је висина цена и маржи основних животних намирница, заштитне опреме, као и малопродајне цене заштитних средстава, како би се спречили поремећаји на тржишту и омогућило редовно снабдевање грађана основним животним намирницама и заштитном опремом и средствима. Из истих разлога извоз основних производа битних за становништво (семе, уље, квасац, сапуни, детерџенти, дезинфектанти, асепсол, алкохол, заштитна опрема) привремено је забрањен.

Такође, у циљу заштите становништва, донета је одлука да се сва лична документа држављана Републике Србије којима је истекао или им истекне рок важења, сматрају важећим за време док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања. Рокови у управним поступцима усклађени су на начин да странке не могу сносити последице непоступања у роковима услед ванредног стања, док у судским поступцима рокови престају тећи за време ванредног стања, а наставак рачунања рокова везује се за престанак ванредног стања.

У циљу заштите запослених и радно ангажованих лица, предузет је низ мера које обавезују послодавца да омогући рад на даљину, рад од куће, рад у мањим сменама, како би се заштитила запослена и радно ангажована лица.

Према пореским обвезницима који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза за време ванредног стања се неће примењивати поништај споразума и наплаћивање неплаћеног пореског дуга (из средстава обезбеђења и у поступку принудне наплате), почев од рате која доспева у марту 2020. године.

Услед проглашења ванредног стања на територији РС, померају се рокови за припрему, састављање и подношење годишњих финансијских извештаја директних корисника средстава буџета Републике Србије, буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, завршних рачуна буџета РС, аутономних покрајина, буџета јединица локалне самоуправе и организација за обавезно социјално осигурање, као и консолидованог извештаја Републике Србије и консолидованих извештаја градова за 2019. годину.

Привремене мере НБС

Народна банка Србије донела је привремене мере у циљу очувања финансијског система и то:

- Застој у отплати (мораторијум) дужницима на отплату кредита, као и обавеза по основу финансијског лизинга, не краћи од 90 дана, или од трајања ванредног стања, за које време банка не обрачунава затезну камату на доспело а неизмирено потраживање и не покрећу поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према дужницима, односно не предузима друге правне радње у циљу наплате потраживања од дужника. Дужници неће плаћати никакву накнаду трошкова за коришћење ове могућности, а овакви кредити се неће сматрати реструктурираним, нити проблематичним потраживањима.

- Током трајања ванредног стања давалац лизинга не обрачунава затезну камату на доспело а неизмирено потраживање и не покреће поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према примаоцу лизинга, односно не предузима друге правне радње у циљу наплате потраживања од примаоца лизинга.

- Додатно Одлуком о накнадама у платном промету не могу се наплаћивати накнаде и други трошкови код уплата и преноса новчаних средстава ради пријема донација у борби против епидемије болести Ковид-19. Ова Одлука се односи на банке, институције електронског новца, платне институције и јавног поштанског оператора, као и Народну банку Србије код уплата и преноса новчаних средстава ради пријема донација у борби против пандемије Ковид-19 вируса.

Министар Мали је потврдио да јавном сектору неће бити смањења плата, нити оптуштања, као ни смањења пензија.

Све остале информације и детаљи на сајту Привредне коморе Србије.