Registracija preduzeća

Registracija svih tipova društava je u nadležnosti Agencije za privredne registre (APR). Za postupak registracije su u proseku potrebna tri dana, što je efikasno u odnosu na Evropu i Centralnu Aziju, sa prosekom od 32 dana.

Za registraciju osnivanja privrednog subjekta (privrednog društva) potrebno je priložiti:

- jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS)

- propisanu dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji) i

- dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Postupak osnivanja privrednih subjekata (privrednih društava) se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u APR-u, sa odlukom o osnivanju, istovremeno dobiju:

- registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku,

- poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala,

- prijavu za PDV,

- obrazac M-A tj. POTVRDU O PODNETOJ PRIJAVI na obavezno socijalno osiguranje osnivača koji je istovremeno registrovan i kao zastupnik privrednog društva.

Sve ostale informacije i instrukcije u vezi sa osnivanjem privrednih društava možete pronaći na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije (APR).