Podsticaji

Poreske olakšice

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA POREZA NA DOBIT U PERIODU OD 10 GODINA

Za investicije vrednosti preko jedne milijarde dinara i otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta u istom periodu ulaganja, Zakonom je predviđeno oslobađenje od plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju. Poreski podsticaj se primenjuje po ispunjenju ovih uslova, od prve godine u kojoj je ostvarena dobit.

PRENOS GUBITAKA

Poreski zakon Srbije dozvoljava prenos gubitaka navedenih u poreskoj prijavi u naredni obračunski period u periodu do 5 godina.

UMANJENJE DO 50% GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka, koji ne mogu biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

POREZ NA ZARADE U SRBIJI JE 10%.

Neoporezivi deo zarade je RSD 18.300 mesečno, za zaposlenog koji radi puno radno vreme.

Porez na zarade se ne obračunava za sledeće kategorije:

1) naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.988 dinara mesečno;

2) dnevnice za službeno putovanje u zemlji - do 2.394 dinara po osnovu cele dnevnice, odnosno do pripadajućeg iznosa za polovinu dnevnice, utvrđene na način i u skladu sa propisima nadležnog državnog organa;

3) dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo - do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno, utvrđene na način i u skladu sa uslovima propisanim od strane nadležnog državnog organa;

4) naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu;

5) naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu, drugim propisima, odnosno aktima odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno, a najviše do 6.980 dinara mesečno;

6) dnevne naknade koju ostvaruju pripadnici Vojske Srbije u vezi sa vršenjem službe, saglasno propisima koji uređuju Vojsku Srbije;

7) solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - do 39.881 dinara;

8) poklona deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - do 9.970 dinara godišnje po jednom detetu;

9) jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - do 19.939 dinara godišnje;

10) novčane pomoći koja služi za lečenje zaposlenog u zemlji ili inostranstvu, u visini stvarnih troškova lečenja, dokumentovano računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila, kao i dokumentovani troškovi prevoza i smeštaja za potrebe lečenja tog lica;

11) sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca ili akcija, opcija na akcije ili udela sa poslodavcem povezanog lica (u daljem tekstu: sopstvene akcije) koje zaposleni stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca;

12) solidarne pomoći za slučaj rođenja deteta do visine prosečne zarade isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po novorođenom detetu.

OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Poslodavac - pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposleno lice, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2021. godine Novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu, a koje je prethodno bilo prijavljeno kao nezaposleno kod Nacionalne službe za zapošljavanje bez prekida 6 meseci,a pripravnik 3 meseca.

Poresku olakšicu može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa u sledećim slučajevima:

Od 1 do 9 zaposlenih
65%
Od 10 do 99 zaposlenih
70%
Preko 100 zaposlenih
75%

OLAKŠICE ZA MIKRO I MALA PRAVNA LICA, KAO I ZA PREDUZETNIKE

Poslodavac - pravno lice koje se, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo, razvrstava u mikro i mala pravna lica, kao i preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza i doprinosa na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2021. godine. Novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu, a koje je prethodno bilo prijavljeno kao nezaposleno kod Nacionalne službe za zapošljavanje bez prekida 6 meseci, dok je za pripravnike ovaj uslov 3 meseca.

OLAKŠICE ZA POČETNIKE U POSLOVANJU

Početnici u poslovanju mogu biti oslobođeni plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od 12 meseci od dana osnivanja, i ovu olakšicu može da koristi poslodavac - novoosnovano privredno društvo, novoosnovani preduzetnik i novoosnovani preduzetnik poljoprivrednik, koji je upisan u registar nadležnog organa, odnosno organizacije.

Oslobođenje se ostvaruje po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, i to za zarade čiji mesečni iznos pojedinačno za svako lice u periodu korišćenja oslobođenja nije viši od 37.000 dinara.

Oslobađanje ostvaruju novoosnovana privredna društva i preduzetnici koji su osnovani, odnosno registrovani, zaključno sa 31. decembrom 2020.godine.

Fizička lica za koja se koristi oslobođenje moraju prethodno biti prijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposleni najmanje 6 meseci ili da su u periodu od 12 meseci pre dana osnivanja, odnosno registrovanja stekli srednje, više ili visoko obrazovanje, u skladu sa zakonom.

OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA DELA POREZA I DOPRINOSA ZA PIO PO OSNOVU ZARADA KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA

Ova olakšica se odnosi na zapošljavanje lica koja su u prethodnoj godini bila nezaposlena ili angažovana kao paušalci i primenjuje se u periodu od 3 godine, i to:

• u 2020. poslodavac se oslobađa plaćanja 70% poreza i 100% doprinosa za PIO

• u 2021. godini 65% poreza i 95% doprinosa za PIO i

• u 2022. godini 60% poreza i 85% doprinosa za PIO.

OLAKŠICE ZA INOVACIONA PREDUZEĆA

Poslodavac - novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade osnivača koji su zaposleni u tom novoosnovanom privrednom društvu.

Nova olakšica počinje da se primenjuje od 01.3.2020. i osnivač mora da ima najmanje 5% akcija ili udela u privrednom društvu i ne sme da bude povezan ni sa jednim pravnim licem. Poresko oslobođenje može da se ostvari po osnovu bruto zarade osnivača do 150.000 RSD mesečno, u periodu od 3 godine od dana osnivanja.

Olakšica se primenjuje samo na zarade osnivača zaposlenih u novom preduzeću i ne primenjuje se na zarade ostalih zaposlenih.

PODSTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVONASTANJENIH LICA

Osnovica poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za novonastanjena lica, može se umanjiti za 70%. Umanjenje se ostvaruje na period od 5 godina, za radna mesta za koje se traži posebno stručno obrazovanje i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada, za novonastanjenog obveznika za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem. Poslodavac ne može biti povezan sa poslodavcemo kod koga je novonastanjeni obveznik prethodno bio zaposlen.

Novonastanjenim obveznikom smatra se obveznik koji:

1) u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije pretežno boravio na teritoriji Srbije – dodatni zahtev da je mesečna zarada veća od 217.656 dinara;

2) u momentu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem ima manje od 40 godina života, a koji je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja – dodatni zahtev da je mesečna zarada veća od 145.104 dinara.

Ova odredba će se primenjivati od 01.3.2020.

***Poslodavac, koji po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa određenim licem, koristi neko od navedenih poreskih oslobođenja i oslobođenja koja se tiču doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, nema pravo da za to lice ostvari druge olakšice, uključujući i korišćenje subvencija za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Finansijski podsticaji

Subvencije Republike Srbije za investicione projekte - Razvojna agencija Srbije

Republičke subvencije mogu biti dodeljene za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru kao i za projekte usluga servisnih centara i podrške poslovnim operacijama, a koje predstavljaju usluge koje se pružaju putem informaciono-komunikacionih tehnologija prevashodno korisnicima van teritorije Republike Srbije (Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja - „Sl.glasnik RS“ br 01/19); zatim u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda koje podrazumevaju preradu proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva radi dobijanja hrane za ljude ili životinje, a uključena je i proizvodnja različtiih međufaznih proizvoda(Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda -„Sl.glasnik RS“ br 01/19), kao i u sektoru usluga hotelskog smeštaja (Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja za privlačenje direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja – „Sl. glasnik RS“ br. 33/2019 i 42/2019).

Sredstva se dodeljuju za opravdane troškove ulaganja za:

• Bruto zarade za nove zaposlene u dvogodišnjem periodu nakon dostizanja pune zaposlenosti kod korisnika sredstava podsticaja

• Ulaganja u materijalna i nematerijalna sredstva koja će biti realizovana u periodu trajanja investicionog projekta (od dana podnošenja prijave za dodelu sredstava podsticaja do dana isteka roka za realizaciju investicionog projekta)

Subvencije AP Vojvodine - Razvojna agencija Vojvodine

• Subvencionisanje otvaranja novih radnih mesta • 10 - 100 novozaposlenih • 3,000 - 5.000 evra po radniku

• Sufinansiranje nabavke nove opreme • do 50% ukupne vrednosti opreme

Podsticaji za zapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi različite programe u vidu podrške pri zapošljavanju:

1. Samozapošljavanje

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

Subvencija se dodeljuje jednokratno u iznosu od 250.000 - 270.000 RSD radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač u njemu zasnuje radni odnos.

Realizacija programa se prati 12 meseci.

2. Nova zapošljavanja

Nacionalna služba za zapošljavanje daje grantove za različite šeme podrške zapošljavanju.

Ukupna suma subvencije za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima u privatnom sektoru koji zapošljava sledeće kategorije nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje:

• mlade ljude ispod 30 godina starosti

• osobe starije od 50 godina

• nezaposleni zbog viška zaposlenih

• pripadnici romske nacionalnosti

• osobe sa invaliditetom

• radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći

• dugoročno nezaposleni

• žrtve porodičnog nasilja

Nivo subvencija zavisi od nivoa razvijenosti opštine u kojoj je poslodavac registrovan ili gde poslodavac ima organizacionu jedinicu i od kategorije lica koja se zapošljavaju, a može da varira od 200.000 do 300.000 RSD.

3. Program sticanja praktičnih znanja

Program sticanja praktičnih znanja podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština nezaposlenog obavljanjem konkretnih poslova kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru.

U program se mogu uključiti lica bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija, uključujući i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, lica iz kategorije viškova zaposlenih i lica koja se nalaze na evidenciji NSZ duže od 18 meseci, sa najmanje srednjim nivoom kvalifikacija.

Program podrazumeva proces učenja u cilju sticanja praktičnih znanja i veština za rad na konkretnim poslovima, u trajanju od 3 meseca, u skladu sa dostavljenim programom poslodavca, a realizuje se kroz:

1. zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme - poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 3 meseca i ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još 3 meseca nakon završetka programa (ukupno 6 meseci);

2. zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme (na početku programa ili do isteka trеćeg meseca, odnosno završetka programa) - poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od 3 meseca i ima pravo na naknadu troškova zarade za još 3 meseca, odnosno ukupno 6 meseci; poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje 6 meseci nakon isteka finansiranja (ukupno 12 meseci).

Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 31.000 RSD (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 3 ili 6 meseci (u zavisnosti od vrste radnog odnosa).

4. Program za pripravnike

Program se realizuje kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru.

- Program pripravnika za nezaposlene sa srednjim nivoom kvalifikacija

Program podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža,odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom prediviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

Po ovom programu Nacionalna služba refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 31.000 RSD (za pun fond radnih časova) i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 6 meseci.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u program pripravnika uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko deset ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

- Program pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija

Program podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečen visok nivo kvalifikacije, radi obavljanja pripravničkog staža,odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom prediviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima, uz zasnivanje radnog odnosa.

Poslodavcu tokom realizacije programa pripravnika Nacionalna služba za zapošljavanje refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 35.000,00 RSD i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje u trajanju do 9 ili do 12 meseci.

5. Finansiranje programa obuke

- Obuke na zahtev poslodavca

Program podrazumeva učešće u finansiranju programa obuke nezaposlenog radi sticanja znanja i veština potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje nema lica sa potrebnim znjanjima i veštinama.

Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje u finansiranju programa obuke do 120.000 RSD.

Program obuke može trajati do 480 časova ( u zavisnosti od stepena složenosti poslova i dr. elemenata od značaja za trajanje obuke).

Poslodavac je u obavezi da zasnuje radni odnos sa najmanje 50% lica koja su sa uspehom završila obuku.

- Obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog

Program obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog sprovodi se radi sticanja dodatnih znanja i veština zaposlenog u cilju unapređenja kompetencija,sticanja nedostajućih znanja, sposobnosti i veština.

Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje u finansiranju troškova obuke radi posebnog usavršavanja najviše do 100.000 RSD po polazniku.

Obuku može da sprovede javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, odnosno licencirani izvođač obuke.