Građevinske procedure

Po prijemu zahteva investitora

konsolidovani građevinski postupci se sprovode u sledećim fazama:

  1. izdavanje lokacijskih uslova za katastarske parcele pogodne za gradnju - od dana dobijanja svih posebnih uslova, dozvola i drugih dokumenata -> najkasnije u roku od 5 radnih dana
  2. izdavanje građevinske dozvole - od dana podnošenja zahteva -> najkasnije u roku od 5 radnih dana

Nakon prijema prijave:

Na osnovu registracije građevinskih radova, izdavanje potvrde za prijem prijave, bez odlaganja, pod uslovom da je predata kompletna dokumentacija.

  • Registrovanje građevinskih radova za dobijanje dozvole -> 5 radnih dana
  • Nakon toga, podnošenje zahteva za infrastrukturne instalacije -> 3 radna dana

Izdavanje upotrebne dozvole, po prijemu podnošenje zahteva -> najkasnije u roku od 5 radnih dana

Izdavanje konačnog odobrenja po podnošenju zahteva -> najkasnije u roku od 5 radnih dana

Ukupno: 28 radnih dana