Otvoren konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta

 

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavio je Кonkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za otvaranje novih radnih mesta.

U cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, odnosno podsticanja razvoja jedinica lokalne samouprave raspodela bespovratnih sredstava opredeljenih ovim Кonkursom vršiće se na sledeći način:

60% sredstava biće dodeljeno privrednim društvima koja nove investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u treću i četvrtu kategoriju razvijenosti;

40% sredstava biće dodeljeno privrednim društvima koja nove investicione projekte realizuju na području jedinica lokalnih samouprava razvrstanih u prvu i drugu kategoriju razvijenosti.

Cilj ovog Кonkursa je otvaranje novih radnih mesta u privrednim društvima koja su povezana sa realizacijom novih investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

- Otvaranje najmanje 10, a najviše 100 radnih mesta u roku do tri godine od dana podnošenja prijave, za novozaposlene koji će biti u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom najmanje 36 meseci kod malih i srednjih privrednih subjekata, odnosno 60 meseci kod velikih privrednih subjekata , počev od trenutka dostizanja pune zaposlenosti.

- Ulaganje u materijalnu imovinu u iznosu ne manjem od 50.000 evra, u roku od tri godine od dana donošenja prijave.

U slučaju da bespovratna sredstva namenjena novim investicionim projektima u jedinicama lokalne samouprave treće i četvrte kategorije razvijenosti ne budu dodeljena, ista će biti raspoređena na nove investicione projekte u jedinicama lokalne samouprave prve i druge kategorije razvijenosti.

Sve detalje u vezi sa konkursom pogledajte na sajtu nadležnog Sekretarijata.