Istraživanja RAV-a pokazuju: domaće firme najzainteresovanije za sredstva za nabavku opreme

 

Razvojna agencija Vojvodine (RAV) uradila je dva istraživanja koja su imala za cilj da ispitaju stavove privrednika u pogledu ulaganja, izvora finansiranja i programa državne pomoći. Nalazi istraživanja treba da posluže kao smernice kreatorima politika za definisanje mera podrške koje će biti u skladu sa potrebama privrede.

Istraživanje "Kreiranje programa državne pomoći kao sredstvo unapređenja poslovanja", koje je sprovedeno u okviru sektora Prerađivačka industrija, pokazalo je da je u poslednje tri godine 88,9% anketiranih preduzeća imalo neki vid ulaganja u razvoj svog poslovanja. Ulaganja su u najvećem broju slučajeva bila usmerena na kupovinu novih mašina i opreme (80,8%), uvođenje novih proizvoda/usluga (45,8%) i povećanje proizvodnih kapaciteta (44,2%).

Ispitanici su za razvoj svog poslovanja u najvećoj meri koristili sopstvena sredstva (85,9%) i kredite (63,0%). Budžetske podsticaje je koristilo 21,5% ispitanika i to su uglavnom preduzeća koja se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda. Anketirana preduzeća ističu da bi u narednom periodu unapređenju njihovog poslovanja najviše koristila državna pomoć u vidu bespovratnih sredstava za nabavku opreme (77,8%). Ispitanici su pokazali zainteresovanost i za bespovratna sredstva za investicione projekte (37,8%), kao i za kredite sa povoljnim kamatnim stopama (32,6%). Najmanja zainteresovanost je iskazana za programe nefinansijske podrške, odnosno za savetodavne usluge (3,7%) i mentorski program (2,2%).

Drugo istraživanje na istu temu sprovedeno je u okviru redovne publikacije RAV-a, Biznis barometar, ali je obuhvatilo sve sektore delatnosti. Centralne teme bile su ulaganje u poslovanje kao faktor uspeha preduzeća i programi državne pomoći koji bi, prema mišljenju anketiranih preduzeća, najviše doprineli njihovom unapređenju.

Rezultati su pokazali da je u poslednje tri godine 82,7% ispitanika realizovalo neki oblik ulaganja u razvoj svog poslovanja, pri čemu je najviše ulaganja bilo usmereno na kupovinu novih mašina i opreme (76,0%), uvođenje novih proizvoda/usluga (38,3%) i dodatna zapošljavanja (35,9%).

Ispitanici za razvoj svog poslovanja u najvećoj meri koriste sopstvena sredstva (85,6%), zatim kredite (58,9%), dok budžetski podsticaji zauzimaju najmanji udeo u finansiranju razvoja poslovanja (18,3%). Na pitanje da li su do sada koristili neki od programa državne pomoći, 48,5% ispitanika je odgovorilo potvrdno. Među programima državne pomoći koji bi u najvećoj meri doprineli unapređenju poslovanja preduzeća ispitanici su izdvojili bespovratna sredstva za nabavku opreme (65,8%), zatim kredite sa povoljnim kamatnim stopama (35,1%) i bespovratna sredstva za investicione projekte (30,7%). Najmanji značaj dat je sufinansiranju inovacija (3,5%) i mentorskom programu (2,0%).

Najveći broj ispitanika je za naredni korak ka unapređenju poslovanja preduzeća izdvojio kupovinu nove opreme (38,1%), investiranje u tehnologiju (14,9%) i ulaganje u razvoj radne snage (13,9%).

Biznis barometar privrede Vojvodine je kvartalo istraživanje koje RAV sprovodi od 2010. godine, a za cilj ima da dobije pouzdane informacije o tome kako vlasnici preduzeća procenjuju trenutnu situaciju na tržištu, kao i buduća tržišna kretanja i mogućnosti.

Podsećamo vas da Razvojna agencija Vojvodina (RAV) može da vas informiše o svim raspoloživim domaćim i međunarodnim fondovima i programima koji kompanijama iz Vojvodine omogućavaju pristup finansijskoj i nefinansijskoj podršci. Aktuelne konkurse možete pretražiti na ovoj stranici našeg sajta.