Razvojna Agencija Vojvodine

Razvojna agencija Vojvodine – RAV je osnovana je pod okriljem Pokrajinske vlade, sa ciljem da pruža podršku sprovođenju razvojne, poljoprivredne i politike ruralnog razvoja Vojvodine.

Naš posao je da podstičemo priliv stranih i domaćih investicija i pružamo profesionalne usluge kompanijama koje investiraju u Vojvodinu, da analiziramo privredne potencijale i postojeće resurse, da kreiramo predlog mera za podršku razvoja privrede, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnog razvoja - sa posebnim akcentom na inovacije i tehnološki razvoj.

Lider u ekonomskom razvoju

'' Naša vizija je da Vojvodina postane primarna investiciona lokacija i lider ekonomskog razvoja Jugoistočne Evrope. ''

RAV Tim

Aktivnosti sprovodimo kroz četiri sektora:

 • Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku
 • Kroz socioekonomska istraživanja, studije i analize postojećih resursa i ekonomskih potencijala ovaj sektor obezbeđuje inpute neophodne za definisanje mera Pokrajinske vlade za razvoj ekonomije, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnih delova Vojvodine.

 • Sektor za podršku investicija
 • Ovaj sektor pruža stručnu savetodavnu podršku postojećim i potencijalnim domaćim i stranim investitorima, traži nove investitore, daje podršku poslovnim inkubatorima i radi na podizanju kapaciteta za privlačenje novih investicija na lokalnom nivou, pre svega kroz edukaciju lokalnih samouprava.

 • Sektor za međunarodne i domaće fondove u funkciji razvoja Vojvodine
 • Koordinira raspodelu budžetskih subvencija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou davanje budžetskih subvencija na svim nivoima kako bi se one što efikasnije koristile. Prati i pronalazi sva raspoloživa finansijska sredstva iz dostupnih međunarodnih fondova.

 • Sektor za promociju.
 • Promoviše Vojvodinu kao idealnu investicionu lokaciju, sve njene postojeće resurse i potencijale sa ciljem da je stavi u fokus stranim i domaćim investitorima i da njene vrednosti i potencijali budu što bolje pozicionirani na velikoj investicionoj mapi Evrope, pa i sveta.

Naše usluge

 1. Podrška investicijama
  • Razvojna agencija Vojvodine (RAV) je mesto zа sva vаša pitanja u vezi sa investicionim procesom. Blisko sarađujemo sa držаvnim, pokrаjinskim i lokalnim institucijаmа vlаsti, a naša mreža lokаlnih pаrtnerа obuhvata privаtni sektor, аkаdemske institucije, domaće i strane poslovne аsocijаcije i udruženja, diplomatska predstavništva.
  • Kreiraćemo detaljan izveštaj na osnovu vašeg zahteva o poslovnoj klimi, operаtivnim troškovima, podsticajima, poreskim, cаrinskim i procedurаmа rаdа, dostupnoj rаdnoj snаzi, logistici itd.
  • Pomoći ćemo vam da pronađete nаjbolju lokаciju zа vaš biznis. Raspolažemo najpotpunijom bazom greenfield i brownfield lokacija na teritoriji Vojvodine.
  • Povezaćemo vas sa potencijаlnim lokаlnim dobаvljаčima, kompаnijama zаinteresovаnim zа zаjedničkа ulаgаnjа, strаteškа pаrtnerstvа, učešćа u kаpitаlu...
  • Orgаnizovаćemo vaše posete lokаcijаma, razgovore sa predstavnicima lokalnih samouprava, vlаsnicima privаtne imovine i lokаlnih kompаnijа.
  • Pomoći ćemo vam da prođete kroz administrativne procedure i postupak dobijenja svih potrebnih dozvola.
  • Bićemo uz vas i nakon što u Vojvodini svoj biznis „postavite na noge“ i počnete da radite. Ostaćemo vaš partner sve dok poslujete u Vojvodini.
 2. Programi finansiranja
  • Informacije i raspoloživim subvencijama na nivou pokrajine, republike i uslovima za njihovo dobijanje
  • Informacije o trenutno aktuelnim konkursima EU.
 3. Programi edukacije za vojvođanske lokalne samouprave.
 4. Podrška poslovnim inkubatorima u Vojvodini.
 5. Podrška domaćem izvozu.
  • Pomoć u organizaciji zajedničkih nastupa domaćih kompanija pred stranim investitorima (sajmovi, konferencije...).

Saradnja sa međunarodnim institucijama

JICA - U okviru dugogodišnje saradnje, Japanska agencija za međunarodnu saradnju "Japan International Cooperation Agency - JICA" obezbedila je stručnog konsultanta iz Japana koji će raditi u Razvojnoj agenciji Vojvodine u periodu od dve godine, od avgusta 2021, do avgusta 2023. Konsultant će boraviti i raditi u RAV-u u okviru programa "JAPANSKI VOLONTERI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU".

Cilj zajedničkog projekta je povećanje konkurentnosti prehrambenog sektora Vojvodine, naročito mikro i malih preduzeća, kao i poljoprivrednih gazdinstava koja imaju gotove proizvode za domaće, ali i strano tržište. Fokus je na proizvodima u oblasti zdrave hrane, organske hrane i premium prehrambenih proizvoda. Takođe, stručni konsultant iz Japana će raditi na podučavanju preduzeća iz Vojvodine u oblasti uvođenja japanskih sistema organizacije poslovanja, kao što je sistem 5S. Prethodnih godina, JICA je omogućila sticanje veoma korisnih i naprednih znanja iz oblasti podsticanja izvoza, privlačenja investicija, unapređenja sektora malih i srednjih preduzeća i drugo, za zaposlene u Razvojnoj agenciji Vojvodine.

EEN - Za preduzeća iz Vojvodine, zainteresovana za učešće u međunarodnim projektima, pokrenuli smo blisku saradnju sa "Evropskom preduzetničkom mrežom EEN", sa ciljem da se podrži sektor MSP u celoj Evropi prilikom apliciranja za EU programe, a naročito za pronalaženje adekvatnih partnera za učešće na EU projektima. Sa EEN mrežom organizujemo i B2B događaje, te povezujemo kompanije iz Vojvodine sa potencijalnim partnerima iz Evropske Unije.

EBRD - Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj - EBRD sarađujemo na predstavljanju programa za mala i srednja preduzeća, koje ova evropska institucija sprovodi u Srbiji (Advice for small business, ENEF i SME Competitiveness program).

RARS - Tokom 2021. godine uspostavili smo saradnju sa Razvojnom agencijom Republike Srpske - RARS, u cilju povezivanja privrede, razmene znanja i iskustava, zajedničke organizacije događaja i zajedničkog učešća na međunarodnim i EU projektima.

AHK – Od svog osnivanje Razvojna agencija Vojvodine je član Nemačko-srpske privredne komore - AHK . Zajedničke aktivnosti imaju za cilj povezivanje privrednika Vojvodine i nemačkih kompanija. Radimo na pronalaženju dobavljača iz Vojvodine za nemačke investitore koji posluju u Srbiji, organizujemo događaje sa ciljem predstavljanja programa podrške privredi koje sprovodi Pokrajinska vlada za članove AHK, te učestvujemo u radnim grupama koje je komora formirala (radna grupa "Zelena ekonomija" i "Dobavljački lanci u Srbiji").

GIZ - Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju - GIZ je tradicionalni partner Razvojne agencije Vojvodine, koji trenutno pruža savetodavnu podršku u izradi i koordinaciji Plana razvoja AP Vojvodine za period 2022-2030. godine.

Naš tim

Sektor za investicije

Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku

Sektor za promociju

Sektor za međunarodne i fondove RS

Sektor za opšte poslove