Razvojna Agencija Vojvodine

Razvojna agencija Vojvodine – RAV je osnovana je pod okriljem Pokrajinske vlade, sa ciljem da pruža podršku sprovođenju razvojne, poljoprivredne i politike ruralnog razvoja Vojvodine.

Naš posao je da podstičemo priliv stranih i domaćih investicija i pružamo profesionalne usluge kompanijama koje investiraju u Vojvodinu, da analiziramo privredne potencijale i postojeće resurse, da kreiramo predlog mera za podršku razvoja privrede, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnog razvoja - sa posebnim akcentom na inovacije i tehnološki razvoj.

Lider u ekonomskom razvoju

'' Naša vizija je da Vojvodina postane primarna investiciona lokacija i lider ekonomskog razvoja Jugoistočne Evrope. ''

RAV Tim

Aktivnosti sprovodimo kroz četiri sektora:

 • Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku
 • Kroz socioekonomska istraživanja, studije i analize postojećih resursa i ekonomskih potencijala ovaj sektor obezbeđuje inpute neophodne za definisanje mera Pokrajinske vlade za razvoj ekonomije, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnih delova Vojvodine.

 • Sektor za podršku investicija
 • Ovaj sektor pruža stručnu savetodavnu podršku postojećim i potencijalnim domaćim i stranim investitorima, traži nove investitore, daje podršku poslovnim inkubatorima i radi na podizanju kapaciteta za privlačenje novih investicija na lokalnom nivou, pre svega kroz edukaciju lokalnih samouprava.

 • Sektor za međunarodne i domaće fondove u funkciji razvoja Vojvodine
 • Koordinira raspodelu budžetskih subvencija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou davanje budžetskih subvencija na svim nivoima kako bi se one što efikasnije koristile. Prati i pronalazi sva raspoloživa finansijska sredstva iz dostupnih međunarodnih fondova.

 • Sektor za promociju.
 • Promoviše Vojvodinu kao idealnu investicionu lokaciju, sve njene postojeće resurse i potencijale sa ciljem da je stavi u fokus stranim i domaćim investitorima i da njene vrednosti i potencijali budu što bolje pozicionirani na velikoj investicionoj mapi Evrope, pa i sveta.

Naše usluge

 1. Podrška investicijama
  • Razvojna agencija Vojvodine (RAV) je mesto zа sva vаša pitanja u vezi sa investicionim procesom. Blisko sarađujemo sa držаvnim, pokrаjinskim i lokalnim institucijаmа vlаsti, a naša mreža lokаlnih pаrtnerа obuhvata privаtni sektor, аkаdemske institucije, domaće i strane poslovne аsocijаcije i udruženja, diplomatska predstavništva.
  • Kreiraćemo detaljan izveštaj na osnovu vašeg zahteva o poslovnoj klimi, operаtivnim troškovima, podsticajima, poreskim, cаrinskim i procedurаmа rаdа, dostupnoj rаdnoj snаzi, logistici itd.
  • Pomoći ćemo vam da pronađete nаjbolju lokаciju zа vaš biznis. Raspolažemo najpotpunijom bazom greenfield i brownfield lokacija na teritoriji Vojvodine.
  • Povezaćemo vas sa potencijаlnim lokаlnim dobаvljаčima, kompаnijama zаinteresovаnim zа zаjedničkа ulаgаnjа, strаteškа pаrtnerstvа, učešćа u kаpitаlu...
  • Orgаnizovаćemo vaše posete lokаcijаma, razgovore sa predstavnicima lokalnih samouprava, vlаsnicima privаtne imovine i lokаlnih kompаnijа.
  • Pomoći ćemo vam da prođete kroz administrativne procedure i postupak dobijenja svih potrebnih dozvola.
  • Bićemo uz vas i nakon što u Vojvodini svoj biznis „postavite na noge“ i počnete da radite. Ostaćemo vaš partner sve dok poslujete u Vojvodini.
 2. Programi finansiranja
  • Informacije i raspoloživim subvencijama na nivou pokrajine, republike i uslovima za njihovo dobijanje
  • Informacije o trenutno aktuelnim konkursima EU.
 3. Programi edukacije za vojvođanske lokalne samouprave.
 4. Podrška poslovnim inkubatorima u Vojvodini.
 5. Podrška domaćem izvozu.
  • Pomoć u organizaciji zajedničkih nastupa domaćih kompanija pred stranim investitorima (sajmovi, konferencije...).

Projekti o toku

Naziv projekta: Reindustrijalizacija po principu „braunfild je bolji od grinfilda” (Brownfield is Better than Greenfield) – ReInd-BBG

Donator:

Intereg Program za Dunavski region, ko-finansira Evropska unija

Vrednost projekta:

2.398.800,00 evra (budžet RRA Bačka 140.000,00 evra)

Cilj projekta:

Projekat ReInd-BBG fokusira se na reindustrijalizaciju po principu „Braunfild je bolji od grinfilda“ (BBG) koja predstavlja važan prioritet za opštine u Dunavskom regionu.

Glavni ciljevi projekta su:

- Ojačati institucionalne kapacitete javnih vlasti i zainteresovanih strana u Dunavskom regionu.

- Smanjiti socio-ekonomsku i administrativnu fragmentaciju u procesima prostorne, ekonomske i ekološke transformacije.

- Demonstrirati prednosti reindustrijalizacije BBG kroz teritorijalne primere.

- Sprovesti pristup 4H.

Nosilac projekta:

Privredna komora Slovenije (Slovenija)

Partneri na projektu:

Slovenački zavod za građevinarstvo (Slovenija)

Opština Hrastnik (Slovenija)

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona (Bosna i Hercegovina)

Eko-forum Zenica (Bosna i Hercegovina)

Univerzitet prirodnih resursa i životnih nauka u Beču (Austrija)

Regionalna razvojna agencija Bačka Novi Sad (Srbija)

Razvojna agencija Vojvodine (Srbija)

Grad Sombor (Srbija)

Opština Vraca (Bugarska)

Privredna komora Vraca (Bugarska)

Opština Rešica (Rumunija)

Udruženje Make Better (Rumunija)

Grad Zenica (Bosna i Hercegovina)

Opština Nikšić (Crna Gora)

EPCG-Željezara Nikšić (Crna Gora)

Pridruženi strateški partneri:

Udruženje Institut za lokalni razvoj – Think Global Act Local (UrbanizeHub) – Rumunija

S.C. NHOOD SERVICES ROMANIA SRL – Rumunija

Agencija za regionalni i ekonomski razvoj, Vraca – Bugarska

Danube Strategy Point – Austrija

Centar za evropsku perspektivu – Slovenija

Steinbeis 2i GmbH – Nemačka

Severna regionalna razvojna agencija – Moldavija

Razvojna agencija Srbije – Srbija

Ekološki pokret Ozon – Crna Gora

Trajanje projekta:

30 meseci (1. januar 2024 – 30. jun 2026.)

Saradnja sa međunarodnim institucijama

JICA - U okviru dugogodišnje saradnje, Japanska agencija za međunarodnu saradnju "Japan International Cooperation Agency - JICA" obezbedila je stručnog konsultanta iz Japana koji će raditi u Razvojnoj agenciji Vojvodine u periodu od dve godine, od avgusta 2021, do avgusta 2023. Konsultant će boraviti i raditi u RAV-u u okviru programa "JAPANSKI VOLONTERI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU".

Cilj zajedničkog projekta je povećanje konkurentnosti prehrambenog sektora Vojvodine, naročito mikro i malih preduzeća, kao i poljoprivrednih gazdinstava koja imaju gotove proizvode za domaće, ali i strano tržište. Fokus je na proizvodima u oblasti zdrave hrane, organske hrane i premium prehrambenih proizvoda. Takođe, stručni konsultant iz Japana će raditi na podučavanju preduzeća iz Vojvodine u oblasti uvođenja japanskih sistema organizacije poslovanja, kao što je sistem 5S. Prethodnih godina, JICA je omogućila sticanje veoma korisnih i naprednih znanja iz oblasti podsticanja izvoza, privlačenja investicija, unapređenja sektora malih i srednjih preduzeća i drugo, za zaposlene u Razvojnoj agenciji Vojvodine.

EEN - Za preduzeća iz Vojvodine, zainteresovana za učešće u međunarodnim projektima, pokrenuli smo blisku saradnju sa "Evropskom preduzetničkom mrežom EEN", sa ciljem da se podrži sektor MSP u celoj Evropi prilikom apliciranja za EU programe, a naročito za pronalaženje adekvatnih partnera za učešće na EU projektima. Sa EEN mrežom organizujemo i B2B događaje, te povezujemo kompanije iz Vojvodine sa potencijalnim partnerima iz Evropske Unije.

EBRD - Sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj - EBRD sarađujemo na predstavljanju programa za mala i srednja preduzeća, koje ova evropska institucija sprovodi u Srbiji (Advice for small business, ENEF i SME Competitiveness program).

RARS - Tokom 2021. godine uspostavili smo saradnju sa Razvojnom agencijom Republike Srpske - RARS, u cilju povezivanja privrede, razmene znanja i iskustava, zajedničke organizacije događaja i zajedničkog učešća na međunarodnim i EU projektima.

AHK – Od svog osnivanje Razvojna agencija Vojvodine je član Nemačko-srpske privredne komore - AHK . Zajedničke aktivnosti imaju za cilj povezivanje privrednika Vojvodine i nemačkih kompanija. Radimo na pronalaženju dobavljača iz Vojvodine za nemačke investitore koji posluju u Srbiji, organizujemo događaje sa ciljem predstavljanja programa podrške privredi koje sprovodi Pokrajinska vlada za članove AHK, te učestvujemo u radnim grupama koje je komora formirala (radna grupa "Zelena ekonomija" i "Dobavljački lanci u Srbiji").

GIZ - Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju - GIZ je tradicionalni partner Razvojne agencije Vojvodine, koji trenutno pruža savetodavnu podršku u izradi i koordinaciji Plana razvoja AP Vojvodine za period 2022-2030. godine.

Naš tim

Sektor za investicije

Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku

Sektor za promociju

Sektor za međunarodne i fondove RS

Sektor za opšte poslove