Razvojna Agencija Vojvodine

Razvojna agencija Vojvodine – RAV je osnovana je pod okriljem Pokrajinske vlade, sa ciljem da pruža podršku sprovođenju razvojne, poljoprivredne i politike ruralnog razvoja Vojvodine.

Naš posao je da podstičemo priliv stranih i domaćih investicija i pružamo profesionalne usluge kompanijama koje investiraju u Vojvodinu, da analiziramo privredne potencijale i postojeće resurse, da kreiramo predlog mera za podršku razvoja privrede, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnog razvoja - sa posebnim akcentom na inovacije i tehnološki razvoj.

Lider u ekonomskom razvoju

'' Naša vizija je da Vojvodina postane primarna investiciona lokacija i lider ekonomskog razvoja Jugoistočne Evrope. ''

RAV Tim

Aktivnosti sprovodimo kroz četiri sektora:

 • Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku
 • Kroz socioekonomska istraživanja, studije i analize postojećih resursa i ekonomskih potencijala ovaj sektor obezbeđuje inpute neophodne za definisanje mera Pokrajinske vlade za razvoj ekonomije, poljoprivrede, energetike, turizma i ruralnih delova Vojvodine.

 • Sektor za podršku investicija
 • Ovaj sektor pruža stručnu savetodavnu podršku postojećim i potencijalnim domaćim i stranim investitorima, traži nove investitore, daje podršku poslovnim inkubatorima i radi na podizanju kapaciteta za privlačenje novih investicija na lokalnom nivou, pre svega kroz edukaciju lokalnih samouprava.

 • Sektor za međunarodne i domaće fondove u funkciji razvoja Vojvodine
 • Koordinira raspodelu budžetskih subvencija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou davanje budžetskih subvencija na svim nivoima kako bi se one što efikasnije koristile. Prati i pronalazi sva raspoloživa finansijska sredstva iz dostupnih međunarodnih fondova.

 • Sektor za promociju.
 • Promoviše Vojvodinu kao idealnu investicionu lokaciju, sve njene postojeće resurse i potencijale sa ciljem da je stavi u fokus stranim i domaćim investitorima i da njene vrednosti i potencijali budu što bolje pozicionirani na velikoj investicionoj mapi Evrope, pa i sveta.

Naše usluge

 1. Podrška investicijama
  • Razvojna agencija Vojvodine (RAV) je mesto zа sva vаša pitanja u vezi sa investicionim procesom. Blisko sarađujemo sa držаvnim, pokrаjinskim i lokalnim institucijаmа vlаsti, a naša mreža lokаlnih pаrtnerа obuhvata privаtni sektor, аkаdemske institucije, domaće i strane poslovne аsocijаcije i udruženja, diplomatska predstavništva.
  • Kreiraćemo detaljan izveštaj na osnovu vašeg zahteva o poslovnoj klimi, operаtivnim troškovima, podsticajima, poreskim, cаrinskim i procedurаmа rаdа, dostupnoj rаdnoj snаzi, logistici itd.
  • Pomoći ćemo vam da pronađete nаjbolju lokаciju zа vaš biznis. Raspolažemo najpotpunijom bazom greenfield i brownfield lokacija na teritoriji Vojvodine.
  • Povezaćemo vas sa potencijаlnim lokаlnim dobаvljаčima, kompаnijama zаinteresovаnim zа zаjedničkа ulаgаnjа, strаteškа pаrtnerstvа, učešćа u kаpitаlu...
  • Orgаnizovаćemo vaše posete lokаcijаma, razgovore sa predstavnicima lokalnih samouprava, vlаsnicima privаtne imovine i lokаlnih kompаnijа.
  • Pomoći ćemo vam da prođete kroz administrativne procedure i postupak dobijenja svih potrebnih dozvola.
  • Bićemo uz vas i nakon što u Vojvodini svoj biznis „postavite na noge“ i počnete da radite. Ostaćemo vaš partner sve dok poslujete u Vojvodini.
 2. Programi finansiranja
  • Informacije i raspoloživim subvencijama na nivou pokrajine, republike i uslovima za njihovo dobijanje
  • Informacije o trenutno aktuelnim konkursima EU.
 3. Programi edukacije za vojvođanske lokalne samouprave.
 4. Podrška poslovnim inkubatorima u Vojvodini.
 5. Podrška domaćem izvozu.
  • Pomoć u organizaciji zajedničkih nastupa domaćih kompanija pred stranim investitorima (sajmovi, konferencije...).

Naš tim

Sektor za investicije

Vladimir Pavlov

Saradnik za domaće investicije, edukaciju i podršku poslovnim inkubatorima

vladimir.pavlov@rav.org.rs

Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku

Sektor za promociju

Sektor za međunarodne i fondove RS

Sektor za opšte poslove