Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme

 

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavio je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima u Vojvodini za kupovinu nove opreme u 2021. godini.

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara, bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Moguće je konkurisati za kupovinu mašina, odnosno sredstva za proizvodnju i obradu, proizvodnih linija i specijalizovanih alata i delova specijalizovanih mašina. Opremom se ne smatraju transportna sredstva. Oprema za čiju kupovinu se bespovratna sredstva odobravaju mora da bude nova.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 263.267.000,00 dinara, a korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2.000.000,00 dinara do 8.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Rok za podnošenje prijava na konkurs teče od 23.09.2021. godine i traje zaključno sa 12.10.2021. godine.

Sve detalje u vezi sa konkursom i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu nadležnog Sekretarijata, na ovom linku.