Obnovljivi izvori energije

Vojvodina je region sa značajnim prirodnim potencijalom u oblasti obnovljivih izvora energije, a nacionalna energetska politika poziva na povećano korišćenje obnovljivih izvora kako bi se zadovoljile rastuće potrebe za električnom energijom.

Ključne karakteristike:

  • Dobar regulatorni okvir: feed-in tarife, privilegovani proizvođači električne energije
  • Lak pristup sirovinskoj bazi
  • 1.6 miliona ha obradive zemlje
  • Idealna lokacija za vetroparkove – prosečno 6.27 m/s
  • 20-30% veća insolacija sunca od evropskog proseka
  • Potencijal za male hidroelektrane – oko 20.2 MW
  • Feed-in tarife za povlašćene proizvođače električne energije, kao instrument politike, obavezuje komunalna preduzeća da kupuju električnu energiju od proizvođača obnovljive energije - po definisanih stopama i u garantnom roku vremena.

Biomasa

Najveća količina biljnog otpada u Vojvodini dolazi od poljoprivredne proizvodnje. Tradicionalno, poljoprivreda u Vojvodini je uvek bila značajan deo domaće privrede i generator dobrih rezultata zbog obilja plodnog poljoprivrednog zemljišta, koje čine 84% njene teritorije. Od 1.790,000 hektara poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini, 1,580.000 hektara predstavlja obradivo zemljište. Najvažniji usevi čiji ostaci se mogu koristiti za korišćenje energije su: kukuruz, strnjika, soja, uljana repica i suncokret. Pored toga, značajan potencijal čine ostaci orezivanja voća i vinograda.

U novije vreme, sve više se proizvode uljarice upravo u cilju dobijanja tečne biomase koja se koristi kao gorivo. Vojvođanski plan energetskog bilansa predviđa udeo čvrste biomase, pre svega žetvenih ostataka, sa 35.000 TJ toplotne i 360 GWh električne energije godišnje.

Energija vetra

Vojvodina ima dovoljno potencijala za postrojenja vetroelektrana, koje bi proizvodile električnu energiju iz energije vetra. Najjači vetrovi identifikovani su u regionu Vršačkog brega, sa prosečnom godišnjom brzinom od 6,27 m / s. Ostale lokacije: Pančevo, Rimski Šančevi (Novi Sad), Banatski Karlovac, Kikinda, Subotica, Kanjiža, Apatin, Sombor, Sremska Mitrovica, oblast Fruške Gore (Irig, Inđija itd.), region od Pančeva do Fruške gore.

Solarna energija

Vojvodina ima značajne potencijale u solarnoj i energiji vetra. Najniže izmerene vrednosti u Srbiji su slične onima najviših izmerenih u Austriji i Nemačkoj, koje su vodeće zemlje u korišćenju solarne energije. Osim toga, imamo 267 sunčanih dana, a prosečna izolacija je 1000 kWh/m2.

Hidroenergija

Potencijali malih hidroelektrana u Vojvodini procenjuju se na oko 20,2 MW, sa godišnjom proizvodnjom od 90.730.000 kWh na 12 lokaliteta sa 26 agregata. Najperspektivniji lokaliteti (male hidroelektrane I kategorije), su brana na reci Tisi kod Novog Bečeja (9,8 MW) i Kanal DTD u Novom Sadu, Vrbasu, Bečeju i Kajtasovu (ukupno 5,69 MW).