Ključni Sektori

Sektori sa najboljom praksom i najvećim potencijalom

Automobilska industrija

Optimalan odnos troškova rada, produktivnosti i kvaliteta radne snage, zajedno sa brzom i efikasnom vezom sa mrežom panevropskih saobraćajnica, doveli su do toga da mnogi proizvođači komponenata i sistema prepoznaju Vojvodinu kao rastući centar za prateću automobilsku industriju u Evropi.

Ključne karakteristike:

 • Idealna geografska lokacija za JIT / JIS modele proizvodnje
 • Blizina vodećih proizvođača automobila
 • Pristup vrhunskim OEM-ovima - radijus od 1.250 km
 • Konkurentni operativni troškovi
 • Najsavremenije tehničko obrazovanje i visoko kvalifikovana radna snaga
 • Dugogodišnja tradicija u visokokvalitetnim proizvodnim standardima

Agrobiznis

Vojvodina ima sve što je potrebno da u njoj proizvedete vrhunske prehrambene proizvode i plasirate ih na druga tržišta.

Ključne karakteristike:

 • Veliko plodno zemljište: 1,5 mil hektara - 84% teritorije
 • Najniža upotreba đubriva i pesticida u Evropi
 • Visokokvalitetna baza resursa, optimalni klimatski uslovi
 • Organski proizvodni potencijal
 • Dugogodišnje iskustvo
 • Trend rasta učešća u izvozu (povećanje od 10,9% u odnosu na 2012. godinu)
 • Broj 1 sektor po broju stranih kompanija, obimu investicija i broju radnika

IT

Iz godine u godinu, region Vojvodine privlači sve više IT kompanija i postaje sinonim za pouzdanu, kvalitetnu i ekonomičnu alternativu razvijenijim tržištima.

Ključne karakteristike:

 • Sofisticirana rešenja uz manje troškove
 • Iskusni IT inženjeri
 • Rast broja IT studenata
 • Sektor koji je ostao otporan na globalnu recesiju
 • Jaka institucionalna podrška za istraživanje i razvoj
 • Odlična podrška kroz IT orijentisane poslovne inkubatore
 

Obnoljivi izvori energije

Vojvodina je region sa bogatim potencijalom u obnovljivim izvorima energije. Kao rezultat nacionalne energetske politike koja poziva na povećanu upotrebu obnovljivih izvora i ispunjenje direktiva EU, sektor obnovljivih izvora energije u Vojvodini tek dobija na zamahu.

Biomasa

 • 1,6 ha obradivog zemljišta koje pokriva celokupan lanac vrednosti
 • Jednostavan pristup sirovinskoj bazi – logističk distributivni centar za biomasu u Apatinu
 • Velike investicione mogućnosti za sofisticirane proizvođače kotlova na biomasu

Energija vetra

 • Veliki broj lokacija za vetroelektrane
 • Prosečna godišnja brzina vetra od 6,27 m/s
 • Značajan potencijal solarne energije, sa 20-30% većim intenzitet insolacije od evropskog proseka
 • 267 sunčanih dana godišnje sa prosečnom insolacijom od 1000 kvh/m2.

Hidroenergija

 • Procenjeni potencijal malih hidroelektrana na oko 20,2 MV
 • Godišnja proizvodnja 90.730.000 kVh na 12 lokacija sa 26 generatora