Kako će nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja uticati na obaveze domaćih dobavljača

 

Prema nemačkom Zakonu o nužnoj pažnji (Due Dilligence) u lancu snabdevanja, koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2023. godine, sve domaće kompanije koje su u lancima dobavljača nemačkih kompanija moraju da uspostave menadžment rizika, kojim će se ispuniti niz zahteva na polju zaštite ljudskih prava i ekologije.

Zakon se odnosi na kompanije registrovane u Nemačkoj, na njihove ćerke firme u inostranstvu, kao i na direktne i indirektne dobavljače u njihovim lancima snabdevanja.

Zahtevi koji se postavljaju pred dobavljače odnose se na zabranu dečijeg rada, zabranu prinudnog rada i diskriminacije, pravo na mogućnost udruživanja i primerenu zaradu, zabranu protivpravnog oduzimanja zemljišta, kao i zabranu zloupotrebe privatnog obezbeđenja.

U oblasti zaštite životne sredine zakon propisuje poštovanje tri međunarodne konvencije: upotrebu žive u skladu sa međunarodnom konvencijom u Minamati, primenu Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama, kao i primenu Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju i odlaganju opasnog otpada.

Zakon se odnosi samo na lance dobavljača proizvoda i usluga, ne na plasiranje finalnih proizvoda domaćih kompanija na nemačko tržište.

Ovaj akt je samo uvod i priprema za EU direktivu koja je već u pripremi i koja će u narednom periodu biti usvojena, a imaće još više zahteva po pitanju zaštite ljudskih prava i ekologije. Zakon se odnosi na privredna društva koja imaju sedište ili ogranak u Nemačkoj, i koja tamo zapošljavaju više od 3.000 radnika. Od 1. januara 2024. se važenje zakona proširuje na sva privredna društva koja u Nemačkoj zapošljavaju više od 1.000 radnika.

Prvi deo 2023.godine će nemačke kompanije iskoristiti da prilagode svoje procedure, a za domaće kompanije se očekuje da će u drugoj polovini ove godine dobiti od svojih nemačkih partnera zahteve koje treba da ispune shodno odredbama ovog akta.

Sve kompanije koje su sada u nekom od lanaca dobavljača nemačkih kompanija, ukoliko žele da nastave poslovnu saradnju sa svojim partnerima, moraće da ispune obaveze iz ovog akta, kao i kompanije koje su u pregovorima i planiraju saradnju sa nekom od nemačkih kompanija".