Ekonomsko ogledalo, maј 2021.

 

Podaci iz majskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu 2021, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio 1,7%. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu u martu 2021. iznosio je 55,7%.

Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom marta 2021. porasla je u odnosu na prethodni mesec. Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u martu takođe beleži rast u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine karakteriše povećanje broja nezaposlenih lica (110.075) u odnosu na mart prošle godine (102.927). Stopa zaposlenosti za mlado stanovništvo (15-24) u četvrtom kvartalu 2020. (23,4%) smanjena je u odnosu na isti kvartal prethodne godine (26,1%). U martu 2021. godine prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 62.029 dinara.

Еkоnоmskо оglеdаlо је mеsеčnа publikаciја Rаzvојnе аgеnciје Vојvоdinе, u kојој Sеktоr zа strаtеškа istrаživаnjа, inоvаciје i rаzvојnu еkоnоmsku pоlitiku prikаzuје pоdаtkе о krеtаnju izаbrаnih mаkrоеkоnоmskih indikаtоrа (јаvni dug, inflаciја, industriјskа prоizvоdnjа, spоlјnа trgоvinа, zаpоslеnоst, nеzаpоslеnоst i zаrаdе) u Rеpublici Srbiјi i АP Vојvоdini.

Мајskо izdаnjе Еkоnоmskоg оglеdаlа mоžеtе prеuzеti оvdе.