Biznis barometar – jun 2020. godine

 

Pozitivna očekivanja privrednika povodom budućih kretanja svih posmatranih kategorija poslovanja

U junu 2020. godine je realizovan 40. krug istraživanja Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini, u kome je učestvovalo 230 privrednih subjekata iz različitih sektora. Glavni nalazi istraživanja pokazuju pozitivna očekivanja ispitanih privrednika u svim ispitivanim segmentima: ukupno poslovanje, saradnja sa stranim klijentima, prodajne cene i broj zaposlenih.

Fokus istraživanja stavljen je na inovacionu politiku i ciljeve, ali jedan deo se odnosio i na uticaj pandemije virusa KOVID-19 na privrednu aktivnost i obim korišćenja ekonomskih mera za ublažavanje efekata krize u AP Vojvodini.

Rezulati istraživanja pokazuju da je većina ispitanih preduzeća osetila negativne posledice pandemije i koristila neku od ekonomskih mera koje je donela Vlada RS.

U pogledu inovacionog potencijala, najveći broj ispitanih preduzeća pokazuje spremnost za razvoj i prijem novih ideja i usmerenost ka inoviranju proizvoda i/ili usluga, inoviranju procesa, kao i inoviranju organizacije poslovanja.

Junsko izdanje Biznis barometra možete preuzeti ovde.